• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

 

Sterke menneskelige hensyn

Dersom det ikke skulle være grunnlag for å inngi asyl i Norge, kan forvaltningen etter utlendingsloven § 38 gi opphold på humanitært grunnlag. Det kreves at det enten foreligger en særlig tilknytning til Norge eller sterke menneskelige hensyn som tilsier at det bør gis opphold. I saker som omhandler barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

 

Når forvaltningen vurderer om det foreligger særlig tilknytning til riket i en sak, legges det vekt på mange forskjellige momenter som for eksempel: om søker har familiemedlemmer i Norge, tiden søker har oppholdt seg i landet, om det er etablert omgangskrets, i hvilken grad har søker gjort forsøk på integrering, tilknytningen til hjemlandet og om søker har familie i hjemlandet.

 

Sterke menneskelige hensyn betyr at det foreligger særtilfeller i en sak som i seg selv danner grunnlag for oppholdstillatelse i Norge, selv om vilkårene etter andre bestemmelser om oppholdstillatelse ikke er oppfylt. Utlendingsloven § 38 annet ledd lister opp noen forhold som utgjør sterke menneskelige hensyn, men listen er ikke ansett for å være uttømmende.

 

Ved avgjørelsen av om det bør gis opphold på humanitært grunnlag kan forvaltningen etter § 38 fjerde ledd legge vekt på innvandringsregulerende hensyn, som ofte kan tale imot oppholdstillatelse.

Dersom det er holdepunkter for at man er utsatt for menneskehandel har man krav på et kortere opphold, en såkalt refleksjonsperiode. Les mer om det her.