• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

 

Beskyttelse (asyl)

Norge har gjennom sin tilslutning til flyktningkonvensjonen en internasjonal forpliktelse til å gi asyl til utlendinger som er forfulgte i sitt hjemland. Dersom en anerkjennes som flyktning i Norge, får den rett til oppholdstillatelse.

 

Adgangen til å få asyl følger av utlendingsloven § 28. Det helt grunnleggende er at søknaden om asyl må inngis i Norge eller på norsk grense.

 

Det er to forskjellige muligheter til å få asyl i Norge. Den ene muligheten er etter kriteriene som stilles i flyktningkonvensjonen, der kreves det at den som søker har:

  • En velbegrunnet frykt for forfølgelse i sitt hjemland.

  • Forfølgelsen må være på grunn av et forhold som er bestemt i flyktningkonvensjonen, ofte omtalt som konvensjonsgrunn. Konvensjonsgrunnene er også listet opp i § 28 første ledd bokstav a: etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning.

  • En må enten være ute av stand til, eller på grunn av slik frykt være uvillig til å påberope seg myndighetenes beskyttelse.

 

Den andre muligheten følger av utlendingsloven § 28 bokstav b, som bygger på vår forpliktelse etter EMK Art. 3. Denne fastslår at ingen kan returneres dersom man står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling ved retur.

 

Det gis ikke asyl til personer som mest sannsynlig søker asyl i Norge for å unngå en legitim straffeforfølgning for en forbrytelse som er forbudt etter norsk lov. Likeledes kreves det at det ikke er mulig for søkeren å søke beskyttelse i en annen del av hjemlandet (internflukt).

Dersom det ikke skulle være grunnlag for å inngi asyl i Norge, kan forvaltningen etter utlendingsloven § 38 gi opphold på humanitært grunnlag. Det kreves at det enten foreligger en særlig tilknytning til Norge eller sterke menneskelige hensyn som tilsier at det bør gis opphold. I saker som omhandler barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Les mer om det her.